Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020- rachunek zysków i strat